Iværksættelse af faglig støtte på Tjele Efterskole

Tjele er en almen efterskole, der hvert år modtager elever, som er visiteret til specielundervisning. Hvis en elev skal modtage specialundervisning på Tjele Efterskole, skal der foreligge en aktuel skriftlig udtalelse fra PPR (Pædagogisk Psykologisk Rådgivning) i elevens tidligere skolekommune om, at elevens støttebehov er på mindst 9 ugentlige undervisningstimer. Det er forældrenes ansvar, at Tjele Efterskole får PPR-udtalelsen senest 1. maj før skoleårets start, men meget gerne før. (Det sker ikke af sig selv, da elevens tidligere skole og PPR ikke automatisk må sende elevens data/tidligere PPR-udtalelser videre.)

Elever som er visiteret til specialundervisning på Tjele Efterskole, er inkluderet i et normalt klassemiljø med egen personlig støttelærer, som har fokus på den pågældende elev. Her forsøger læreren at få skabt de optimale rammer for den enkelte elev, så han/hun får mest muligt udbytte af undervisningen. Dette gør vi bl.a. ved at:

  1. Indhente særligt undervisningsmateriale og hjælperedskaber som kan udvikle den enkelte elevs kognitive niveau og færdigheder
  2. Tilrettelægge en undervisning med særlige hensyn til elevens indlæringsforudsætninger, så eleven føler sig tilpas udfordret
  3. Have ekstra fokus på, samt være bevidste om, den pågældende elevs styrker, svagheder og læringsstile
  4. Oprette mindre arbejdsgrupper, som gør det nemmere for eleven at fokusere og koncentrere sig i timerne
  5. Sikre elevens trivsel i klassen og i fritiden gennem socialpædagogiske tiltag og aktiviteter
  6. Skabe struktur, forudsigelighed og trygge rammer for den enkelte elev

Vi forsøger at skabe et miljø, hvor eleven føler sig set, hørt og anerkendt for den han/hun er. Et miljø, hvor der er særligt fokus på den enkelte elevs udfordringer, men hvor vi samtidig forsøger at bygge videre på det som allerede fungerer. Vi forsøger ligeledes at skabe et rum, hvor eleven føler sig tryg, og hvor eleven oplever små successer i forbindelse med skolearbejdet. Læreren arbejder målrettet med at motivere eleven til at deltage og bidrage i undervisningen gennem samtaler, refleksion og aktiviteter.